Jakékoli názory nebo názory prezentované v tomto blogu jsou osobní a patří výlučně našim autorům blogů a nepředstavují názory Chalkineurope a lidí, institucí nebo organizací, s nimiž může nebo nemusí být vlastník spojen v profesionální nebo osobní sféře, pokud to není výslovně uvedeno stanovený. Účelem jakýchkoli názorů nebo názorů není znevažovat jakékoli náboženství, etnickou skupinu, klub, organizaci, společnost nebo jednotlivce.

Názory v tomto blogu jsou osobní názory a neměly by být považovány za lékařskou pomoc v jakékoli formě. 

Veškerý obsah poskytovaný na tomto blogu slouží pouze pro informační účely. Vlastník tohoto blogu neposkytuje žádná prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací na tomto webu nebo nalezených pomocí jakéhokoli odkazu na tomto webu. Vlastník nebude odpovědný za žádné chyby nebo opomenutí v těchto informacích ani za dostupnost těchto informací. Majitel nebude odpovědný za žádné ztráty, zranění nebo škody způsobené zobrazením nebo použitím těchto informací.